تبلیغات
صراط مستقیم - اعمال مخصوص هر روز از ماه شعبان
 
صراط مستقیم
بسم الله الرحمن الرحیم
درباره وبلاگ


خدارو فراموش نکنید

مدیر وبلاگ : علی
نویسندگان
شب و روز اوّل

نمازهاى بسیار در اقبال ذكر شده از جمله دوازده ركعت به حمد و یازده مرتبه توحید روز اوّل روزه اش فضیلت بسیار دارد و از حضرت صادق علیه السلام روایت است كه هر كه روزه بگیرد روز اوّل شعبان را واجب شود براى او بهشت البته و سید بن طاوس ثواب بسیارى نقل كرده از حضرت رسول صلى الله علیه وآله براى كسى كه سه روز اوّل این ماه را روزه دارد و در شبهاى آنها دو ركعت نماز كند در هر ركعت حمد یك مرتبه و توحید یازده مرتبه و بدانكه در تفسیر امام علیه السلام خبرى در فضیلت شعبان و روز اوّل آن ذكر شده كه فوائد بسیار در آن مندرجست و شیخ ما ثقةالاسلام نورى نَوَّرَاللَّهُ مَرْقَدَهُ آن خبر را ترجمه نموده و در آخر كتاب كلمه طیّبه ذكر فرموده و چون آن خبر طولانیست و مقام را گنجایش تمام آن نیست ما مختصر آن را در اینجا ذكر مى كنیم حاصل آن خبر آن است كه حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در روز اوّل شعبانى گذشت به جماعتى كه در مسجدى نشسته بودند و در امر قَدَرْ و امثال آن گفتگو مى كردند و بلند شده بود صداهاى ایشان و سخت شده بود لجاجت و جدال ایشان پس حضرت ایستاد و بر ایشان سلام كرد آنها جواب سلام دادند و براى آن جناب برخاستند و خواهش كردند كه نزد ایشان بنشیند آن حضرت به ایشان اعتنایى نكرد و فرمود اى گروهى كه سخن مى گویید در چیزى كه نفع نمى رساند آیا ندانستید كه خداى تعالى را بندگانیست كه ساكت كرده ایشان را خوف بدون آنكه عاجز باشند از گفتن یا لال باشند بلكه ایشان هرگاه به خاطر آرند عظمت خداوند را شكسته مى شود زبانهایشان و كنده مى شود دلهایشان و مى رود عقلهاى شان و مبهوت مى شوند به جهت اِعْزاز و اِجلال و اعظام خداوند پس هرگاه به خود آمدند از این حالت رو مى آورند بسوى خدا به كردارهاى پاكیزه مى شمرند نَفْسهاى خود را با ستمكاران و خطاكاران و حال آنكه ایشان منزّهند از تقصیر و تفریط مگر آنكه ایشان راضى نمى شوند براى خدا به كردار اندك و بسیار نمى شمرند براى او عمل زیاد را و پیوسته مشغولند به اعمال پس ایشان چنانند كه هر وقت نظر كنى به ایشان ایستادگانند به عبادت ترسان و هراسان در بیم و اضطرابند پس كجائید شما از ایشان اى گروه تازه كارها آیا ندانستید كه داناترین مردم به قَدَرْ ساكت ترین ایشانند از آن و اینكه جاهلترین مردم به قَدَرْ سخنگوترین ایشانند در او، اى گروه تازه كارها امروز غُرّه شعبان كریم است نامیده است او را پروردگار ما شعبان به جهت پراكنده شدن خیرات به تحقیق كه باز كرده پروردگار شما در او درهاى حسنات خود را و جلوه داده به شما قصرها و خیرات او را به قیمت ارزانى و كارهاى آسانى پس بخرید آن را و جلوه داده براى شما ابلیس لعین شُعَبهاى شرور و بلاهاى خود را و شما پیوسته مى كوشید در گمراهى و طغیان و متَمَّسِك مى شوید به شعبهاى ابلیس و رُو مى گردانید از شعبهاى خیرات كه باز شده براى شما درهاى او و این غُرّه ماه شعبان است و شعبهاى خیرات او نماز است و روزه و زكات و امر به معروف و نهى از منكر و بِرّ والدین و خویشان و همسایگان و اصلاح ذات الْبَیْنِ و صدقه بر فقراء و مساكین بر خود كلفت مى دهید چیزى را كه برداشته شده از شما یعنى امر قضا و قدر و چیزى كه نهى كرده شده اید از فرو رفتن در آن از كشف سِرّهاى خدا كه هر كه تفتیش كند از آنها از تباه شدگانست آگاه باشید به درستى كه اگر شما واقف شوید بر آنچه مهیّا فرموده، پروردگار عزّوجلّ براى مطیعین از بندگانش در امروز هر آینه بازخواهید داشت خود را از آنچه در او هستید و شروع خواهید كرد در آنچه امر كردند شما را به آن گفتند یا امیرالمؤمنین علیه السلام و چیست آنكه آن را خداوند مهیّا فرموده در این روز براى مطیعین خود پس حضرت نقل فرمود قصه آن لشكرى را كه رسول خداصلى الله علیه وآله به جهاد كفار فرستاده بود و دشمنان شب بر ایشان شبیخون زدند و آن شبى تاریك و سخت ظلمانى بود و مسلمانان در خواب بودند كسى از ایشان بیدار نبود جز زید بن حارثه و عبداللَّه بن رواحه و قتادة بن نعمان و قیس بن عاصم منقرى كه هر كدام در یك جانب ایشان بیدار و مشغول نماز و قرآن خواندن بودند دشمنان مسلمانان را تیرباران كردند و به واسطه تاریكى و ندیدن مسلمانان دشمنان را تا از آنها احتراز كنند نزدیك بود كه هلاك شوند كه ناگاه از دهان این چند نفر نورهایى ساطع شد كه لشكرگاه مسلمانان را روشن كرد و سبب قوّت و دلیرى ایشان شده پس شمشیر كشیده و دشمنان را كشته و زخمدار و اسیر نمودند و چون مراجعت نمودند و براى حضرت رسول صلى الله علیه وآله نقل كردند فرمود این نورها به جهت اعمال این برادران شما است در غرّه ماه شعبان پس یك یك آن اعمال را حضرت نقل كردند تا آنكه فرمودند چون روز اوّل شعبان مى شود پراكنده مى كند ابلیس لشكر خود را در اطراف زمین و آفاق آن و مى گوید به ایشان كه سعى كنید در كشیدن بعضى از بندگان خدا را به سوى خود در این روز و بدرستى كه خداى عزّوجلّ پراكنده مى كند ملائكه را در اطراف زمین و آفاق او و به ایشان مى فرماید براستى نگاه دارید بندگان مرا و ارشاد كنید ایشان را پس همه ایشان نیكبخت مى شوند به شما مگر آنكه امتناع و سركشى كند پس بدرستى كه او از حدّ گذشته مى گردد در حِزب ابلیس و جنود او بدرستى كه خداوند عزوجل چون روز اوّل ماه شعبان مى شود امر مى كند به درهاى بهشت پس باز مى شود و امر مى كند درخت طوبى  را پس نزدیك مى كند شاخهاى خود را بر این دنیا آنگاه ندا مى كند منادى پروردگار عزّوجلّ اى بندگان خدا این شاخهاى درخت طوبى است پس درآویزید به او كه بلند كند شما را بسوى بهشت و این شاخهاى درخت زَقُّوم است پس بترسید از او كه نبرد شما را بسوى دوزخ رسول خداصلى الله علیه وآله فرمود قسم به آنكه مرا براستى به رسالت مبعوث نموده كه هر كه فراگیرد دَرى از خیر و نیكى را در این روز پس به تحقیق كه درآویخته به شاخه اى از شاخهاى درخت طُوبى  پس او كشانده است او را بسوى بهشت و هر كه فراگیرد درى از شرّ را در امروز پس به تحقیق كه درآویخته به شاخه اى از شاخهاى درخت زقّوم پس آن كشاننده است او را بسوى آتش آنگاه فرمود رسول خداصلى الله علیه وآله پس هر كس كه نماز مُستحبى كند امروز براى خدا پس درآویخته به شاخه اى از آن و هر كه روزه گیرد در این روز پس به تحقیق كه درآویخته به شاخه اى از آن و هر كه صلح دهد میان زن و شوهرش یا پدر و فرزندش یا خویشاوندانش یا مرد و زن همسایه اش یا مرد و زن بیگانه پس به تحقیق كه درآویخته از آن به شاخه اى و كسى كه تخفیف دهد پریشانى را از طلبى كه از او دارد یا كم كند از آن پس به تحقیق كه درآویخته از آن به شاخه اى و كسى كه نظر كند در حساب خود پس ببیند قرض كهنه را كه صاحبش از آن مأیوس شده پس ادا كند آن را پس به تحقیق كه درآویخته به شاخه اى از آن و كسى كه كفالت كند یتیمى را پس به تحقیق كه درآویخته از آن به شاخه اى و كسى كه باز دارد سفیهى را از عِرْض مؤمنى پس به تحقیق كه درآویخته از آن به شاخه اى و كسى كه بخواند قرآن یا چیزى از آن را پس به تحقیق كه درآویخته ازآن به شاخه اى و كسى كه یاد آرد خداى را و بشمرد نعمتهاى او را و شكر كند پس به تحقیق كه درآویخته از آن به شاخه اى و كسى كه عیادت كند مریضى را پس به تحقیق كه درآویخته از آن به شاخه اى و كسى كه نیكى كند پدر و مادر خود یا یكى از آنها را پس به تحقیق كه درآویخته از آن به شاخه اى  و كسى كه پیش از این روز به غضب آورده بود ایشان را پس خوشنودشان كرد در این روز پس به تحقیق كه درآویخته از آن به شاخه اى و هر كه تشییع كند جنازه را پس به تحقیق كه درآویخته از آن به شاخه اى و كسى كه تسلیت دهد در آن مصیبت زده را پس به تحقیق كه درآویخته از آن به شاخه اى و همچنین هر كسى كه بجا آورد چیزى را از ابواب خیر در این روز پس به تحقیق درآویخته از آن به شاخه اى آنگاه فرمود رسول خداصلى الله علیه وآله قسم به آنكه مرا براستى به پیغمبرى مبعوث فرموده كه هر كس كه فراگیرد درى از شرّ و گناه را در این روز پس به تحقیق كه درآویخته به شاخه اى از شاخهاى درخت زقّوم پس آن كشاننده است او را به سوى آتش آنگاه فرمود قسم به آنكه مرا براستى به پیغمبرى فرستاده كه هر كس تقصیر كند در این روز نماز واجبى خود را و ضایع كند آن را پس به تحقیق كه درآویخته از آن درخت به شاخه اى و هركس كه بیاید در نزد او فقیرى ضعیف كه مى داند بدى حال او را و او قادر است بر تغییر حالش بدون آنكه ضررى به او برسد و كسى هم نیست از او نیابت كند و بنشیند به جاى او پس واگذارد او را كه ضایع شود و هلاك گردد و دست او را نگیرد پس به تحقیق كه درآویخته به شاخه اى از آن و كسى كه عذرخواهى كند از او بدكارى پس نپذیرد عُذر او را آنگاه عقوبت نكند او را به قدر بدى او بلكه بیفزاید بر آن پس به تحقیق كه درآویخته به شاخه اى از آن و كسى كه جدایى اندازد میان شوهرى با زنش یا پدر با فرزندش یا برادر با برادرش یا خویشى با خویشش یا میان دو همسایه یا میان دو رفیق یا دو خواهر پس به تحقیق كه درآویخته از آن به شاخه اى و كسى كه سخت بگیرد بر تنگدستى و حال آنكه مى داند تنگدستى او را پس بیفزاید بر غیظ او بلاى او پس به تحقیق كه درآویخته از آن به شاخه اى و كسى كه بر او دَیْنى باشد پس منكر شود آن را بر صاحبش و تعدّى كند بر او تا آنكه باطل كند دَین او را پس به تحقیق كه درآویخته از آن به شاخه اى و كسى كه جفا كند یتیمى را و آزار رساند او را و مال او را تباه كند پس به تحقیق كه درآویخته به شاخه اى از آن و كسى كه داخل شود در عِرض برادر مؤمن خود و وادارد مردم را بر آن پس به تحقیق كه درآویخته به شاخه اى از او و كسى كه آوازه خوانى كند به قسمى از خوانندگى كه برانگیزاند در آن خواندن بر معاصى پس به تحقیق كه درآویخته به شاخه اى از او و كسى كه بنشیند بشمارد كارهاى قبیح خود را در جنگها و انواع ستم خود را بر بندگان خدا و افتخار كند بر آن پس به تحقیق كه درآویخته به شاخه اى از آن و كسى كه همسایه اش مریض شده پس او را عیادت نكرد محض استخفاف به شأن او پس به تحقیق كه درآویخته به شاخه اى از آن و كسى كه همسایه اش مُرد پس مشایعت نكرد جنازه او را به جهت خوار بودن او در نظرش پس به تحقیق كه درآویخته از آن به شاخه اى و كسى كه اعراض كند از مصیبت زده و جفا كند او را محض حقارت و كوچكى او در نزدش پس به تحقیق كه درآویخته از آن به شاخه اى و كسى كه عاقّ كند پدر و مادر خود یا یكى از آن دو را پس به تحقیق كه درآویخته به شاخه اى از آن و كسى كه پیش، ایشان را عاق كرده بود و خوشنود نكرد ایشان را امروز و حال آنكه قدرت دارد بر آن پس به تحقیق كه درآویخته به شاخه اى از آن و همچنین هركس بكند كارى از سایر اقسام شر را پس به تحقیق كه درآویخته به شاخه اى از آن و قسم به آنكه مرا براستى به پیغمبرى فرستاده كه درآویختگان به شاخهاى درخت طوبى بلند مى كند ایشان را آن شاخها بسوى بهشت آنگاه رسول خداصلى الله علیه وآله نظر خود را به جانب آسمان انداخت اندكى و مى خندید و مسرور بود آنگاه نظر مبارك را بزیر انداخت بسوى زمین پس پیشانى مبارك را درهم كشید و روى مباركش تُرش شد آنگاه رو كرد به اصحاب خود و فرمود قَسَم به آنكه فرستاده محمد را براستى به پیغمبرى كه دیدم به تحقیق درخت طوبى را كه بلند مى شد و بلند مى كرد آنان كه به او درآویخته بودند به سوى بهشت و دیدم بعضى ازایشان كه درآویخته بودند به یك شاخه از آن و بعضى درآویخته بودند به دو شاخه از آن یا به چند شاخه برحسب فراگرفتن ایشان مر طاعت را و بدرستى كه هر آینه مى بینم زید بن حارثه را كه درآویخته به بیشتر شاخهاى از آن پس آن شاخها بلند مى كند او را به اَعلى عِلّیّین بهشت پس از این جهت خندیدم و خوشحال شدم پس نگاه كردم بسوى زمین پس قسم به آنكه مرا براستى به پیغمبرى فرستاده كه دیدم درخت زَقّوُم را كه پایین مى رفت شاخهاى او و پایین مى برد درآویختگان به او را بسوى دوزخ و دیدم پاره اى از ایشان را درآویخته به شاخه اى و دیدم پاره اى از ایشان كه درآویخته به دو شاخه یا به چند شاخه برحسب فراگرفتن او مَرْ قَبایِح را و بدرستى كه هر آینه مى بینم بعضى از منافقین را كه درآویخته به بیشتر شاخهاى او و آنها فرو مى برند او را به اَسفَلِ دَرَكات او پس از این جهت روى خود را تُرش كردم و پیشانى را درهم كشیدم

روز سیّم

روز مباركیست كه شیخ در مصباح فرموده در این روز متولّد شد جناب حسین بن على علیه السلام و بیرون آمد توقیع شریف به سوى قاسم بن عَلاء همدانى وكیل حضرت امام حسن عسكرى علیه السلام كه مولاى ما حسین علیه السلام متولد شد روز پنجشنبه سیّم شعبان پس روزه بگیر آن روز را و این دعا را در آن روز بخوان:

  اَللّهُمَّ اِنّى  اَسْئَلُكَ بِحَقِّ الْمَوْلُودِ فى  هذَا الْیَوْمِ، الْمَوْعُودِ بِشَهادَتِهِ

 قَبْلَ اْستِهْلالِهِ وَوِلادَتِهِ، بَكَتْهُ السَّمآءُوَمَنْ فیها، وَالْأَرْضُ وَمَنْ 

عَلَیْها، وَلَمَّا یَطَاْ لابَتَیْها قَتیلِ الْعَبْرَةِ، وَسَیِّدِ الْأُسْرَةِ الْمَمْدُودِ بِ

النُّصْرَةِ یَوْمَ الْكَرَّةِ الْمُعَوَّضِ مِنْ قَتْلِهِ اَنَّ الْأَئِمَّةَ مِنْ نَسْلِهِ، وَالشِّفآءَ

فى  تُرْبَتِهِ، والْفَوْزَ مَعَهُ فى  اَوْبَتِهِ، والْأَوصِیآءَ مِنْ عِتْرَتِهِ بَعْدَ

قآئِمِهِمْ  وَغَیْبَتِهِ، حَتّى  یُدْرِكُوا الْأَوْتارَ، وَیَثْاَروُا الثَّارَ، وَیُرْضُوا

الْجَبَّارَ، وَیَكُونُوا خَیْرَ اَنْصارٍ، صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِمْ مَعَ اْختِلافِ اللَّیلِ

وَالنَّهارِ، اَللّهُمَّ فَبِحَقِّهِمْ اِلَیْكَ اَتَوَسَّلُ، وَاَسْئَلُ سُؤالَ مُقْتَرِفٍ مُعْتَرِفٍ

مُسیئٍ  اِلى  نَفْسِهِ، مِمَّا فَرَّطَ فى  یَوْمِهِ وَاَمْسِهِ، یَسْئَلُكَ الْعِصْمَةَ

اِلى  مَحَلِ  رَمْسِهِ اَللّهُمَّ فَصَلِّ عَلى  مُحَمَّدٍ وَعِتْرَتِهِ، وَاحْشُرْنا فى

 زُمْرَتِهِ، وَبَوِّئْنا مَعَهُ دارَ الْكَرامَةِ وَمَحَلَّ الإِقامَةِ، اَللّهُمَّ وَكَما اَ

كْرَمْتَنا بِمَعْرِفَتِهِ فَاَكْرِمْنا بِزُلْفَتِهِ، وَارْزُقْنا مُرافَقَتَهُ وَسابِقَتَهُ، وَاجْعَلْنا

مِمَّنْ  یُسَلِّمُ لِأَمْرِهِ، وَیُكْثِرُ الصَّلوةَ عَلَیْهِ عِنْدَ ذِكْرِهِ، وَعَلى  جَمیعِ

اَوْصِیآئِهِ  وَاَهْلِ اَصْفِیآئِهِ الْمَمْدُودین مِنْكَ بِالْعَدَدِ الْأِثْنَىْ عَشَرَ النُّجُومِ

الزُّهَرِ، وَالْحُجَجِ عَلى جَمیعِ الْبَشَرِ، اَللّهُمَّ وَهَبْ لَنا فى  هذَا الْیَوْمِ

خَیْرَ مَوْهِبَةٍ وَاَنْجِحْ لَنا فیهِ كُلَّ طَلِبَةٍ، كَما وَهَبْتَ الْحُسَیْنَ لِمُحَمَّدٍ

جَدِّهِ، وَعاذَ فُطْرُسُ بِمَهْدِهِ، فَنَحْنُ عائِذُونَ بِقَبْرِهِ مِنْ بَعْدِهِ، نَشْهَدُ

تُرْبَتَهُ  وَننْتَظِرُ اَوْبَتَهُ، آمینَ رَبَّ الْعالَمینَ. پس مى خوانى بعد از این به دعاى حسین علیه السلام و این آخر دعاى آنحضرت است در روزى كه بسیار شده بود دشمنان او یعنى روز عاشورا اَللّهُمَ  اَنْتَ مُتَعالِى الْمَكانِ، عَظیمُ الْجَبَرُوتِ، شَدیدُ الِمحالِ، غَنِىٌّ َعنِ  الْخَلایِقِ عَریضُ الْكِبْرِیآءِ، قادِرٌ عَلى  ما تَشآءُ قَریبُ الرَّحْمَةِ، صادِقُ الْوَعْدِ، سابِغُ النِّعْمَةِ، حَسَنُ الْبَلاءِ، قَریبٌ إذا دُعیتَ، مُحیطٌ بِما خَلَقْتَ، قابِلُ التَّوبَةِ لِمَنْ تابَ اِلَیْكَ، قادِرٌ عَلى ما اَرَدْتَ، وَمُدْرِكٌ ما طَلَبْتَ وَشَكُورٌ اِذا شُكِرْتَ، وَذَكُورٌ اِذا ذُكِرْتَ، اَدْعُوكَ مُحْتاجاً وَاَرْغَبُ اِلَیْكَ فَقیراً، وَاَفْزَعُ اِلَیْكَ خآئِفاً، وَاَبْكى  اِلَیْكَ مَكْرُوباً، وَاَسْتَعینُ بِكَ ضَعیفاً، وَاَتوَكَّلُ عَلَیْكَ كافِیاً، اُحْكُمْ بَیْنَنا وَبَیْنَ قَوْمِنا[بِالْحَقِ ]، فَاِنَّهُمْ غَرُّوناوَخَدَعُونا وَخَذَلُونا، وَغَدَرُوابِنا وَقَتَلُوناونَحْنُ عِتْرَةُ نَبِیِّكَ  وَوَلَْدُ حَبیبِكَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ الَّذِى اصطَفَیْتَهُ بِالرِّسالَةِ، وَائْتَمَنْتَهُ عَلى   وَحْیِكَ، فَاجْعَلْ لَنا مِنْ اَمْرِنا فَرَجاً وَمَخْرَجاً، بِرَحْمَتِكَ یا اَرْحَمَ الرَّاحِمینَ، ابن عَیّاش گفت شنیدم از حسین بن علىّ بن سفیان بزوفرى كه مى گفت حضرت صادق علیه السلام مى خواند این دعا را در این روز و فرموده كه این دعا از دعاهاى روز سیّم شعبان است و آن روز ولادت حسین علیه السلام است

 شب سیزدهم

اوّل لَیالى بیض است و كیفیّت نماز امشب و دو شَبِ بعد در ماه رجب گذشت

شب نیمه شعبان

شب بسیار مباركیست از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایتست كه از حضرت امام محمّد باقرعلیه السلام سؤال شد از فضل شب نیمه شعبان فرمود آن شب افضل شبها است بعد از لیلةالقدر در آن شب عطا مى فرماید خداوند به بندگان فضل خود را و مى آمرزد ایشان را به مَنّ و كَرَم خویش پس سعى و كوشش كنید در تقرّب جستن به سوى خداى تعالى در آن شب پس بدرستى كه آن شبى است كه خدا قسم یاد فرموده به ذات مقدّس خود كه دست خالى برنگرداند سائلى را از درگاه خود مادامى كه سؤال نكند معصیت را و آن شب آن شبى است كه قرار داده حَقّ تعالى آن را از براى ما به مقابل آنكه قرار داده شب قدر را براى پیغمبر ماصلى الله علیه وآله پس كوشش كنید در دُعا و ثنا بر خداى تعالى «الخبر» و از جمله بركات این شب مبارك آنست كه ولادت با سعادت حضرت سلطان عصر امام زمان ارواحُنا لَهُ الفداء در سحر این شب سنه دویست و پنجاه و پنج در سُرَّ مَنْ رَاى  واقع شده و باعث مزید شرافت این لَیْله مباركه شده و از براى این شب چند عملست

اوّل غسل است كه باعث تخفیف گناهان مى شود

دویّم احیاءاین شب است به نماز و دعاء و استغفار چنانچه امام زین العابدین علیه السلام مى كردند و در روایتست كه هر كه احیا دارد این شب را نمیرد دل اودر روزى كه دلها بمیرند

سیّم زیارت حضرت امام حسین علیه السلام است كه افضل اعمال این شب و باعث آمرزش گناهانست و هر كه خواهد با او مصافحه كند روح صد و بیست و چهار هزار پیغمبر زیارت كند آن جناب را در این شب و اَقَلِ  زیارت آن حضرت آن است كه به بامى برآید و به جانب راست و چپ نظر كند پس سر به جانب آسمان كند پس زیارت كند آن حضرت را به این كلمات «اَلسَّلامُ عَلَیْكَ یا اَبا عَبْدِاللَّهِ اَلسَّلامُ عَلَیْكَ وَ رَحْمَةُاللَّهِ وَ بَرَكاتُهُ» و هركس در هر كجا باشد در هر وقت كه آن حضرت را به این كیفیّت زیارت كند امید است كه ثواب حجّ وعُمره براى اونوشته شودومازیارت مخصوصه این شب رادرباب زیارات ذكرخواهیم نمودانشاءاللّه تعالى

چهارم خواندن این دعا كه شیخ و سیّد نقل كرده اند و به منزله زیارت امام زمان صلوات اللَّه و سلامُه عَلَیْهِ است  اَللّهُمَّ بِحَقِّ لَیْلَتِنا [هذِهِ ] وَمَوْلُودِها، وَحُجَّتِكَ وَمَوْعُودِهَا الَّتى  قَرَنْتَ اِلى   فَضْلِها فَضْلاً، فَتَمَّتْ كَلِمَتُكَ صِدْقاً وَعَدْلاً، لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِكَ وَلا مُعَقِّبَ  لِأیاتِكَ، نُورُكَ الْمُتَاَ لِّقُ،وَضِیآؤُكَ الْمُشْرِقُ، وَالْعَلَمُ النُّورُ، فى  طَخْیآءِ الدَّیْجُورِ، الْغائِبُ الْمَسْتُورُ، جَلَّ مَوْلِدُهُ، وَكَرُمَ مَحْتِدُهُ، وَالْمَلائِكَةُ شُهَّدُهُ، وَاللَّهُ  ناصِرُهُ وَمُؤَیِّدُهُ، اِذا آنَ میعادُهُ، وَالْمَلائِكَةُ اَمْدادُهُ، سَیْفُ اللَّهِ الَّذى  لا یَنْبوُ، وَنُورُهُ الَّذى  لا یَخْبوُ، وَ ذوُالْحِلْمِ الَّذى  لا یَصْبوُا، مَدارُ الَّدهْرِ، وَنَوامیسُ الْعَصْرِ، وَوُلاةُ الْأَمْرِ، وَالْمُنَزَّلُ عَلَیْهِمْ ما یَتَنَزَّلُ فى  لَیْلَةِ الْقَدْرِ، وَاَصْحابُ الْحَشْرِ وَالنَّشْرِ، تَراجِمَةُ وَحْیِهِ، وَوُلاةُ اَمْرِهِ وَنَهْیِهِ، اَللّهُمَّ فَصَلِّ عَلى  خاتِمِهْم وَقآئِمِهِمُ الْمَسْتُورِ عَنْ عَوالِمِهِمْ اَللّهُمَ  وَاَدْرِكَ بِنا أَیَّامَهُ، وَظُهُورَهُ وَقِیامَهُ، وَاجْعَلْنا مِنْ اَنْصارِهِ، وَاقْرِنْ ثارَنا بِثارِهِ، وَاكْتُبْنا فى  اَعْوانِهِ وَخُلَصآئِهِ، وَاَحْیِنا فى  دَوْلَتِهِ ناعِمینَ، وَبِصُحْبَتِهِ غانِمینَ، وَبِحَقِّهِ قآئِمینَ، وَمِنَ السُّوءِ سالِمینَ یا اَرْحَمَ  الرَّاحِمینَ، وَالْحَمْدُللَّهِ  رَبِّ الْعالَمینَ، وَصَلَواتُهُ عَلى  سَیِّدِنا مُحَمَّدٍ خاتَمِ النَّبِیّینَ وَالْمُرْسَلینَ، وَعَلى  اَهْلِ بَیْتِهِ الصَّادِقینَ وَعِتْرَتِهَ  النَّاطِقینَ، وَالْعَنْ جَمیعَ الظَّالِمینَ، واحْكُمْ بَیْنَنا وَبَیْنَهُمْ یا اَحْكَمَ الْحاكِمینَ.

 پنجم شیخ روایت كرده از اسماعیل بن فضل هاشمى كه گفت تعلیم كرد مرا حضرت صادق علیه السلام این دعا را كه بخوانم آنرا در شب نیمه شعبان:

 اَللّهُمَّ اَنْتَ الْحَىُ الْقَیُّومُ الْعَلِىُّ الْعَظیمُ، الْخالِقُ الرَّازِقُ، الْمُحْیِى  الْمُمیتُ، الْبَدى ءُ الْبَدیعُ، لَكَ الْجَلالُ وَلَكَ الْفَضْلُ، وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الْمَنُّ وَلَكَ الْجُودُ، وَلَكَ الْكَرَمُ وَلَكَ الْأَمْرُ، وَلَكَ الْمَجْدُ وَلَكَ الْشُّكْرُ، وَحْدَكَ لا شَریكَ  لَكَ یا واحِدُ یا اَحَدُ یا صَمَدُ یا مَنْ لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ، وَلَمْ یَكُنْ لَهُ  كُفُواً اَحَدٌ، صَلِّ عَلى  مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَاْغفِرْ لى  وَارْحَمْنى  وَاكْفِنى  ما اَهَمَّنى ، وَاقْضِ دَیْنى ، وَوَسِّعْ عَلَىَّ فى  رِزْقى ، فَاِنَّكَ فى  هذِهِ اللَّیْلَةِ كُلَّ اَمْرٍ حَكیمٍ تَفْرُقُ، وَمَنْ تَشآءُ مِنْ خَلْقِكَ تَرْزُقُ، فَارْزُقْنى  وَاَنْتَ  خَیْرُ الرَّازِقینَ، فَاِنَّكَ قُلْتَ وَاَنْتَ خَیْرُ الْقآئِلینَ النَّاطِقینَ وَاسْئَلوُا اللَّهَ  مِنْ فَضْلِهِ، فَمِنْ فَضْلِكَ اَسْئَلُ، وَاِیَّاكَ قَصَدْتُ، وَابْنِ نَبِیِّكَ اعْتَمَدْتُ، وَلَكَ  رَجَوْتُ، فَارْحَمْنى  یا اَرْحَمَ الرَّاحِمینَ،

 ششم بخواند این دعا را كه حضرت رسول صلى الله علیه وآله  دراین شب مى خواندند:

 اَللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنا مِنْ خَشْیَتِكَ ما یَحُولُ بَیْنَنا وَبَیْنَ مَعْصِیَتِكَ، وَمِنْ طاعَتِكَ ما تُبَلِّغُنا بِهِ رِضْوانَكَ وَمِنَ الْیَقینِ ما یَهُونُ عَلَیْنا بِهِ  مُصیباتُ الدُّنْیا، اَللّهُمَّ اَمْتِعْنا بِاَسْماعِنا وَاَبْصارِنا وَقُوَّتِنا ما اَحْیَیْتَنا، وَاجْعَلْهُ الْوارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثارَنا عَلى  مَنْ ظَلَمَنا، وَانْصُرنا عَلى  مَنْ عادانا، وَلا تَجْعَلْ مُصیبَتَنا فى  دینِنا وَلا تَجْعَلِ الدُّنْیا اَكْبَرَ هَمِّنا، وَلا مَبْلَغَ عِلْمِنا، وَلا تُسَلِّطْ عَلَیْنا مَنْ لا یَرْحَمُنا، بِرَحْمَتِكَ یا اَرْحَمَ الرَّاحِمینَ، و این دعاى جامع كاملى است و خواندن آن در اوقات دیگر نیز غنیمت است و از عوالى اللئالى نقل شده كه حضرت رسول صلى الله علیه وآله همیشه این دعا را مى خواندند

 هفتم بخواند صلوات هر روز را كه در وقت زوال مى خواند

 هشتم بخواند دعاى كمیل را كه ورودش در این شبست و در باب اوّل گذشت

نهم آنكه هر یك از سُبْحانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُللَّهِ  وَاللَّهُ اَكْبَرُ وَلا اِلهَ اِلَّااللَّهُ  را صد مرتبه بگوید تا خداوند تعالى گناهان گذشته او را بیامرزد و برآورد حاجتهاى دنیا و آخرت او را

دهم شیخ در مصباح روایت كرده از ابویحیى در ضمن خبرى در فضیلت شب نیمه شعبان كه گفت گفتم به مولاى خودم حضرت صادق علیه السلام كه بهترین دعاها در این شب كدام است فرمود هر گاه به جا آوردى نماز عشا را پس دو ركعت نمازگذار بخوان در ركعت اوّل حمد و سُوره جحد كه قُلْ یا اَیُّهَا الْكافِروُنَ باشد و بخوان در ركعت دویّم حمد و سوره توحید كه قُلْ هُوَاللَّهُ اَحَدٌ است پس چون سلام دادى بگو سُبْحانَ اللَّهِ سى و سه مرتبه و اَلْحَمْدُلِلَّهِ سى و سه مرتبه و اللَّهُ اَكْبَرُ سى و چهار مرتبه پس بگو:  یا مَنْ اِلَیْهِ مَلْجَأُ الْعِبادِ فِى الْمُهِمَّاتِ، وَاِلَیْهِ یَفْزَعُ الْخَلْقُ فىِ الْمُلِمَّاتِ، یا عالِمَ الْجَهْرِ وَالْخَفِیَّاتِ، وَ یا مَنْ لا تَخْفى  عَلَیْهِ خَواطِرُ الْأَوْهامِ، وَتَصَرُّفُ الْخَطَراتِ، یا رَبَّ الْخَلایِقِ وَالْبَرِیَّاتِ، یا مَنْ بِیَدِهِ مَلَكُوتُ  الْأَرَضینَ وَالسَّمواتِ، اَنْتَ اللَّهُ لا اِلهَ اِلاَّ اَنْتَ، اَمُتُّ اِلَیْكَ بِلا اِلهَ اِلاَّ اَنْتَ، فَیا لا اِلهَ اِلاَّ اَنْتَ، اجْعَلْنى  فى  هِذِهِ اللَّیْلَةِ مِمَّنْ نَظَرْتَ اِلَیْهِ  فَرَحِمْتَهُ، وَسَمِعْتَ دُعآئَهُ فَاَجَبْتَهُ، وَعَلِمْتَ اسْتِقالَتَهُ فَاَقَلْتَهُ، وَتَجاوَزْتَ عَنْ سالِفِ خَطیئَتِهِ وَعَظیمِ جَریرَتِهِ فَقَدِ اسْتَجَرْتُ بِكَ  مِنْ ذُنُوبى ، وَلَجَاْتُ اِلَیْكَ فى  سَتْرِ عُیُوبى ، اَللّهُمَّ فَجُدْ عَلَىَّ بِكَرَمِكَ  وَفَضْلِكَ، وَاحْطُطْ خَطایاىَ بِحِلْمِكَ وَعَفْوِكَ، وَتَغَمَّدْنى  فى  هذِهِ  اللَّیْلَةِ بِسابِغِ كَرامَتِكَ، وَاجْعَلْنى  فیها مِنْ اَوْلِیآئِكَ، الَّذینَ اجْتَبَیْتَهُمْ  لِطاعَتِكَ، وَاخْتَرْتَهُمْ لِعِبادَتِكَ، وَجَعَلْتَهُمْ خالِصَتَكَ وَصِفْوَتَكَ، اَللّهُمَ  اجْعَلْنى  مِمَّنْ سَعَدَ جَدُّهُ، وَتَوَفَّرَ مِنَ الْخَیْراتِ حَظُّهُ، وَاجْعَلْنى  مِمَّنْ  سَلِمَ فَنَعِمَ، وَفازَ فَغَنِمَ، وَاكْفِنى  شَرَّ ما اَسْلَفْتُ، وَاعْصِمْنى  مِنَ الْإِزدِیادِ فى  مَعْصِیَتكَ، وَحَبِّبْ اِلَىَّ طاعَتَكَ، وَما یُقَرِّبُنى  مِنْكَ، وَیُزْلِفُنى  عِنْدَكَ، سَیِّدى  اِلَیْكَ یَلْجَأُ الْهارِبُ، وَمِنْكَ یَلْتَمِسُ الطَّالِبُ، وَعَلى  كَرَمِكَ  یُعَوِّلُ الْمُسْتَقیلُ التَّائِبُ اَدَّبْتَ عِبادَكَ بالتَّكَرُّمِ، وَاَنْتَ اَكْرَمُ الْأَكْرَمینَ، وَاَمَرْتَ بِالْعَفْوِ عِبادَكَ وَاَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحیمُ، اَللّهُمَّ فَلا تَحْرِمْنى  ما رَجَوْتُ مِنْ كَرَمِكَ، وَلا تُؤْیِسْنى  مِنْ سابِغِ نِعَمِكَ، وَلا تُخَیِّبْنى  مِنْ  جَزیلِ قِسَمِكَ فى  هذِهِ اللَّیْلَةِ لِأَهْلِ طاعَتِكَ، وَاجْعَلْنى  فى  جُنَّةٍ مِنْ  شِرارِ بَرِیَّتِكَ، رَبِّ اِنْ لَمْ اَكُنْ مِنْ اَهْلِ ذلِكَ، فَاَنْتَ اَهْلُ الْكَرَمِ وَالْعَفْوِ وَالْمَغْفِرَةِ، وَجُدْ عَلَىَّ بِما اَنْتَ اَهْلُهُ، لا بِما اَسْتَحِقُّهُ، فَقَدْ حَسُنَ ظَنّى  بِكَ، وَتَحَقَّقَ رَجآئى  لَكَ، وَعَلِقَتْ نَفْسى  بِكَرَمِكَ، فَاَنْتَ اَرْحَمُ  الرَّاحِمینَ، وَاَكْرَمُ الْأَكْرَمینَ، اَللّهُمَّ وَاخْصُصْنى  مِنْ كَرَمِكَ بِجَزیلِ  قِسَمِكَ، وَاَعُوذُ بِعَفْوِكَ. مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَاغْفِر لِىَ الَّذنْبَ الَّذى  یَحْبِسُ  عَلَىَّ الْخُلُقَ، وَیُضَیِّقُ عَلىَّ الرِّزْقَ، حَتّى  اَقُومَ بِصالِحِ رِضاكَ، وَاَنْعَمَ  بِجَزیلِ عَطآئِكَ، وَاَسْعَدَ بِسابِغِ نَعْمآئِكَ، فَقَدْ لُذْتُ بِحَرَمِكَ  وَتَعَرَّضْتُ لِكَرَمِكَ، وَاسْتَعَذْتُ بِعَفْوِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَبِحِلْمِكَ مِنْ  غَضَبِكَ فَجُدْ بِما سَئَلْتُكَ، وَاَنِلْ مَا الْتَمَسْتُ مِنْكَ، اَسْئَلُكَ بِكَ لا بِشَى ءٍ هُوَ اَعْظَمُ مِنْكَ پس به سجده مى روى و مى گوئى یا رَبِّ بیست مرتبه یا اَللَّهُ هفت  مرتبه لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللَّهِ هفت مرتبه ما شآءَ اللَّهُ ده مرتبه لا قُوّةَ اِلاَّ بِاللَّهِ ده مرتبه پس صلوات مى فرستى بر پیغمبر و آل اوعلیهم السلام و مى خواهى از خدا حاجت خود را پس قسم به خدا كه اگر حاجت بخواهى بسبب این عمل به عدد قطرات باران هر آینه برساند به تو خداوند عَزَّوَجَلَّ آن حاجتها را بكَرَم عَمیم وفَضْل جَسیمِ خود

یازدهم شیخ طوسى و كفعمى فرموده اند كه بخواند در این شب:

 اِلهى  تَعَرَّضَ لَكَ فى  هذَا اللَّیْلِ الْمُتَعَرِّضُونَ،وَقَصَدَكَ الْقاصِدُونَ، وَاَمَّلَ فَضْلَكَ وَمَعْرُوفَكَ الطَّالِبُونَ، وَلَكَ فى  هذَا اللّیْلِ  نَفَحاتٌ وَجَوآئِزُ وَعَطایا وَمَواهِبُ، تَمُنُّ بِها عَلى مَنْ تَشآءُ مِنْ عِبادِكَ، وَتَمْنَعُها مَنْ لَمْ تَسْبِقْ لَهُ الْعِنایَةُ مِنْكَ، وَها اَنَا ذا عُبَیْدُكَ  الْفَقیرُ اِلَیْكَ، الْمُؤَمِّلُ فَضْلَكَ وَمَعْرُوفَكَ، فَاِنْ كُنْتَ یا مَولاىَ تَفَضَّلْتَ، فى  هذِهِ اللَّیْلَةِ عَلى اَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ، وَعُدْتَ عَلَیْهِ بِعائِدَةٍ مِنْ عَطْفِكَ، فَصَلِّ عَلى  مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ الطَّیِّبینَ الطَّاهِرینَ، الْخَیِّرینَ الْفاضِلینَ، وَجُدْ  عَلَىَّ بِطَولِكَ وَمَعْرُوفِكَ یا رَبَّ الْعالَمینَ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلى  مُحَمَّدٍخاتَمِ  النَّبیّینَ وَ الِهِ الطَّاهِرینَ، وَسَلَّمَ تَسْلیماً، اِنَّ اللَّهَ حَمیدٌ مَجیدٌ، اَللّهُمَّ اِنّى  اَدْعُوكَ كَما اَمَرْتَ فَاسْتَجِبْ لى  كَما وَعَدْتَ، اِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمیعادَ    و این دعائیست كه در سحرها در عقب نماز شفع خوانده مى شود

دوازدهم بخواند بعد از هر دو ركعت از نماز شب و شفع و بعد از دعاهاى وِتْر دعاهائى را كه شیخ و سیّد نقل كرده اند

سیزدهم بجا آورد سجده ها و دعاهایى را كه از رسول خداصلى الله علیه وآله روایت شده از جمله روایتى است كه شیخ از حَمّاد بن عیسى از اَبانِ بنِ تَغْلب روایت كرده كه گفت حضرت صادق علیه السلام فرمودند شب نیمه شعبانى داخل شد و بود رسول خداصلى الله علیه وآله در آن شب نزد عایشه همین كه نصف شب شد برخاست رسول خداصلى الله علیه وآله از رختخواب خود براى عبادت پس چون بیدار شد عایشه یافت كه پیغمبرصلى الله علیه وآله بیرون رفته از رختخواب او و داخل شد بر او آنچه كه فرو گیرد زنها را یعنى غیرت و گمان كرد كه آن حضرت رفته پیش بعض زنهاى خود پس برخاست و پیچید بر خود شَمْله یعنى چادر خود را و قسم به خدا كه شَمْله او از ابریشم و كتان و پنبه نبود ولكن تار آن مو و پُود آن از كُركهاى شتر بود و جستجو مى كرد رسول خداصلى الله علیه وآله را در حجره هاى زنهاى دیگرش حجره به حجره پس در این بین كه در جستجوى آن حضرت بود به ناگاه نظرش افتاد بر رسول خداصلى الله علیه وآله كه در سجده است مثل جامه اى كه چسبیده شده بر روى زمین پس نزدیك آن حضرت شد شنید كه مى گوید در سجده خود:

 سَجَدَ لَكَ سَوادى  وَخَیالى ، وَآمَنَ بِكَ فؤادى ، هذِهِ یَداىَ وَماجَنَیْتُهُ  عَلى  نَفْسى ، یا عَظیمُ [عَظیماً] تُرْجى  لِكُلِّ عَظیمٍ، اِغْفِرْ لِىَ الْعَظیمَ، فَاِنَّهُ  لایَغْفِرُ الذَّنْبَ الْعَظیمَ اِلاَّ الرَّبُّ الْعَظیمُ پس بلند كرد سر خود را و دوباره برگشت به سجده  و شنید عایشه كه مى گوید: اَعُوذُ بُنُورِ وَجْهِكَ الَّذى  اَضائَتْ لَهُ السَّمواتُ  وَالْأَرَضُونَ وَانْكَشَفَتْ لَهُ الظُّلُماتُ، وَصَلَحَ عَلْیْهِ اَمرُ الْأَوَّلینَ  وَالْأخِرینَ مِنْ فُجأَةِ نَقِمَتِكَ، وَمِنْ تَحْویلِ عافِیَتِكَ، وَمِنْ زَوالِ  نِعْمَتِكَ، اَللّهُمَّ ارْزُقْنى  قَلْباً تَقِیّاً نَقِیّاً، وَمِنَ الشِّرْكِ بَریئاً لا كافِراً ولا شَقِیّاً،  پس بر خاك نهاد دو طرف روى خود را و گفت: عَفَّرْتُ وَجْهى  فِى التُّرابِ  وَحُقَّ لى  اَنْ اَسْجُدَ لَكَ پس همین كه خواست رسول خداصلى الله علیه وآله برگردد شتافت عایشه به سوى رختخواب خود پس رسول خداصلى الله علیه وآله آمد به رختخواب او و شنید كه نفس بلند مى زند فرمود چیست این نفس بلند آیا نداسته اى كه چه شبى است امشب این شب نیمه شعبان است كه در آن قسمت مى شود روزیها و در آن نوشته مى شود اَجَلْها و در آن نوشته مى شود روندگان به حج و بدرستى كه خداى تعالى مى آمرزد در این شب از خلق خود بیشتر از عدد موهاى بُزهاى قبیله كَلْب و مى فرستد خداى تعالى ملائكه خود را از جانب آسمان به سوى زمین در مكه

چهاردهم نماز جناب جعفر را به جا آورد چنانكه شیخ از حضرت امام رضاعلیه السلام روایت كرده

پانزدهم بجا آورد نمازهاى این شب را و آن بسیار است از جمله نمازیست كه روایت كرده ابویحیى صَنْعانى از حضرت باقر و صادق علیهما السلام و هم روایت كرده اند از آن دو بزرگوار سى نفر از كسانى كه وثوق و اعتماد است به ایشان كه آن دو بزرگوار فرمودندكه هرگاه شب نیمه شعبان شد پس بجا آور چهار ركعت نماز، بخوان در هر ركعت حمد و قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدٌ صد مرتبه پس چون فارغ شدى بگو  اَللّهُمَّ اِنّى  اِلَیْكَ فَقیرٌ، وَمِنْ عَذاِبكَ خائِفٌ مُسْتَجیرٌ، اَللّهُمَّ لا تُبَدِّلْ  اِسْمى ، وَلا تُغَیِّرْ جِسْمى ،وَلاتَجْهَدْ بَلائى ، وَلاتُشْمِتْ بى  اَعْدآئى ،اَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقابِكَ، وَاَعُوذُ بِرَحْمَتِكَ مِنْ عَذابِكَ، وَاَعُوذُ بِرِضاكَ مِنْ سَخَطِكَ،  وَاَعُوذُبِكَ مِنْكَ جَلَّ ثَنآؤُكَ، اَنْتَ كَما اَثْنَیْتَ عَلى  نَفْسِكَ، وَفَوْقَ ما یَقُولُ الْقآئِلُونَ  و بدان كه فضیلت بسیار وارد شده براى خواندن صد ركعت نماز در این شب در هر ركعتى یك مرتبه حمد و ده مرتبه توحید و گذشت در ماه رجب دستورالعمل شش ركعت نماز در این شب بحمد و یس و تَبارَكَ و توحید روز نیمه شعبان عید مولود شریف امام دوازدهم مَوْلانا وَاِمامُنا الْمَهْدِىُّ حضرت حجّة بن الحسن صاحبُ الزَّمان صَلَواتُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَعَلى  آبائِهِ است:

و مستحب است زیارت آن حضرت علیه السلام در هر زمان و مكان و در هر جا و دعابراى تعجیل ظهور آن حضرت در هنگام زیارت و بخصوص تأكید شده به زیارت آن حضرت در سرداب سامراء، و ظهور آن حضرت و فرمانروائیش مسلم است و او است كه زمین را پر از عدل و داد كند چنانچه پر شده باشد از ستم و بیدادگرى

 در اعمال بقیّه این ماه است

 ازحضرت امام رضاعلیه السلام منقولست كه هر كه سه روز از آخر ماه شعبان روزه بدارد و به ماه مبارك رمضان وصل كند حق تعالى ثواب روزه دو ماه متوالى براى او بنویسید و ابَوُالصّلت هَروى روایت كرده است كه در جمعه آخر ماه شعبان به خدمت حضرت امام رضاعلیه السلام رفتم حضرت فرمود كه اى ابوالصَّلْت اكثَر ماه شعبان رفت و این جمعه آخر آن است پس تدارك و تلافى كن در آنچه از این ماه مانده است تقصیرهایى را كه در ایّام گذشته این ماه كرده اى و بر تو باد كه رُو آورى بر آنچه نافعست براى تو و دعا و استغفار بسیار بكن و تلاوت قرآن مجید بسیار بكن و توبه كن بسوى خدا از گناهان خود تا آنكه چون ماه مبارك درآید خالص گردانیده باشى خود را از براى خدا و مگذار در گردن خود امانت و حق كسى را مگر آنكه ادا كنى و مگذار در دل خود كینه كسى را مگر آنكه بیرون كنى و مگذار گناهى را كه مى كرده اى مگر آنكه ترك كنى و از خدا بترس و توكّل كن بر خدا در پنهان و آشكار امور خود و هر كه بر خدا توكّل كند خدا بس است او را و بسیار بخوان در بقیّه این ماه این دعا را:

 اَللّهُمَّ اِنْ لَمْ تَكُنْ غَفَرْتَ لَنا فیما مَضى  مِنْ شَعْبانَ، فَاغْفِرْ لَنا فیما بَقِىَ مِنْهُ.

 بدرستى كه حقّ تعالى در این ماه آزاد مى گرداند بنده هاى بسیار از آتش جهنّم براى حرمت ماه مبارك رمضان و شیخ از حارث بن مُغَیْرَه نَضْرى  روایت كرده كه حضرت صادق علیه السلام مى خواند در شب آخر شعبان و شب اوّل ماه  رمضان: اَللّهُمَّ اِنَّ هذَا الشَّهْرَ الْمُبارَكَ الَّذى  اُنْزِلَ فیهِ الْقُرآنُ، وَجُعِلَ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَیِّناتٍ مِنَ الْهُدى  وَالْفُرْقانِ قَدْ حَضَرَ، فَسَلِّمْنا فیهِ وَسَلِّمْهُ لَنا، وَتَسَلَّمْهُ مِنَّا فى  یُسْرٍ مِنْكَ وَعافِیَةٍ، یا مَنْ اَخَذَ الْقَلیلَ  وَشَكَرَ الْكَثیرَ، اِقْبَلْ مِنِّى الْیَسیرَ، اَللّهُمَّ اِنّى  اَسْئَلُكَ اَنْ تَجْعَلَ لى  اِلى  كُلِّ خَیْرٍ سَبیلاً، وَمِنْ كُلِّ ما لا تُحِبُّ مانِعاً، یا اَرْحَمَ الرَّاحِمینَ، یا مَنْ  عَفا عَنّى  وَعَمّا خَلَوْتُ بِهِ مِنَ السَّیِّئاتِ، یا مَنْ لَمْ یُؤاخِذْنى  بِارْتِكابِ الْمَعاصى ، عَفْوَكَ عَفْوَكَ عَفْوَكَ، یاكَریمُ اِلهى  وَعَظْتَنى فَلَمْ اَتَّعِظْ وَزَجَرْتَنى  عَنْ مَحارِمِكَ فلَمْ اَنْزَجِرْ، فَما عُذْرى  فَاعْفُ عَنّى  یا كَریمُ، عَفْوَكَ عَفْوَكَ، اَللّهُمَّ اِنّى  اَسْئَلُكَ الرَّاحَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَفْوَ عِنْدَ الْحِسابِ، عَظُمَ الذَّنْبُ مِنْ عَبدِكَ، فَلْیَحْسُنِ  التَّجاوُزُ مِنْ عِنْدِكَ، یااَهْلَ التَّقْوى  وَیا اَهْلَ الْمَغْفِرَةِ، عَفْوَكَ عَفْوَكَ، اَللّهُمَّ اِنّى  عَبْدُكَ بْنُ عَبْدِكَ بْنُ اَمَتِكَ، ضَعیْفٌ فَقیرٌ اِلى  رَحْمَتِكَ، وَاَنْتَ مُنْزِلُ الْغِنى  والْبَرَكَةِ عَلَى الْعِبادِ، قاهِرٌ مُقْتَدِرٌ، اَحْصَیْتَ  اَعمالَهُمْ، وَقَسَمْتَ اَرْزاقَهُمْ، وَجَعَلْتَهُمْ مُخْتَلِفَةً اَلْسِنَتُهُمْ وَاَلْوانُهُمْ، خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ وَلایَعْلَمُ الْعِبادُ عِلْمَكَ، وَلا یَقْدِرُ الْعِبادُ قَدْرَكَ، وَكُلُّنا فَقیرٌ اِلى  رَحْمَتِكَ، فَلا تَصْرِفْ عَنّى  وَجْهَكَ، وَاجْعَلْنى  مِنْ  صالِحى  خَلْقِكَ، فِى الْعَمَلِ وَالْأَمَلِ وَالْقَضآءِ وَالْقَدَرِ، اَللّهُمَّ اَبْقِنى  خَیْرَ الْبَقآءِ وَاَفْنِنى  خَیْرَ الْفَنآءِ عَلى  مُوالاةِ اَوْلِیآئِكَ، وَمُعاداةِ اَعْدآئِكَ، والرَّغْبَةِ اِلَیْكَ، والرَّهْبَةِ مِنْكَ، وَالْخُشُوعِ وَالْوَفاءِ وَالتَّسْلیمِ لَكَ  وَالتَّصْدیقِ بِكِتابِكَ، وَاتِّباعِ سُنَّةِ رَسُولِكَ، اَللّهُمَّ ما كانَ فى  قَلْبى  مِنْ شَكٍّ اَوْ رَیْبَةٍ، اَوْ جُحُودٍ اَوْ قُنُوطٍ، اَوْ فَرَحٍ اَوْ بَذَخٍ اَوْ بَطَرٍ، اَوْ خُیَلاءَ اَوْ رِیآءٍ اَوْ سُمْعَةٍ اَوْ شِقاقٍ اَوْ نِفاقٍ، اَوْ كُفْرٍ اَوْ فُسُوقٍ، اَوْ عِصْیانٍ اَوْ عَظَمَةٍ، اَوْ شَى ءٍ لا تُحِبُّ، فَاَسْئَلُكَ یا رَبِّ اَنْ تُبَدِّلَنى  مَكانَهُ ایماناً بِوَعْدِكَ، وَوَفآءً بِعَهْدِكَ، وَرِضاً بِقَضآئِكَ، وَزُهْداً فِى  الدُّنْیا، وَرَغْبَةً فیما عِنْدَكَ وَاَثَرَةً وَطُمَاْنینَةً وَتَوْبَةً نَصُوحاً، اَسْئَلُكَ  ذلِكَ یا رَبَّ الْعالَمینَ، اِلهى  اَنْتَ مِنْ حِلْمِكَ تُعْصى ، وَمِنْ كَرَمِكَ وَجُودِكَ  تُطاعُ، فَكَانَّكَ لَمْ تُعْصَ، وَاَ نَا وَمَنْ لَمْ یَعْصِكَ سُكَّانُ اَرْضِكَ، فَكُنْ عَلَیْنا بِالْفَضْلِ جَواداً، وَبِالْخَیْرِ عَوَّاداً، یا اَرْحَمَ الرَّاحِمینَ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلى  مُحَمَّدٍ وَ الِهِ، صَلوةً دآئِمَةً لا تُحْصى  وَلا تُعَدُّ، وَلا یَقْدِرُ قَدْرَها غَیْرُكَ، یا اَرْحَمَ الرَّاحِمینَ

منبع: كتاب مفاتیح الجنان نوشته  مرحوم شیخ عباس قمی(ره)

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی

اللهم کن لولیک الحجه بن الحسن صلواتک علیه وعلی ابائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا وقائدا و ناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا